Videos


 • Guru Bhakti Darshan Mahotsav

 • Yogi Manbhavan Kirtan Suravali

 • Amrut SmrutiDarshan

 • Mandir Mahotsav 2015

 • Paramrutam

 • Sahebji Venu Yogijini

 • Divya Darshanam

 • Suhradpanu e j Ekantik panu

 • Vachnamrut Gadhda Madhya 28 – Jivan Dorinu, Dayalu Prakrutinu

 • Nutan Mandir Khat Pancheshtika Mahapujan Parva

 • Shree Akshar Purushottam Upasana Katha Mangal

 • Yogi Suravali

 • Gurusabha Suvarn Jayanti Mahotsav

 • Murti Pratishtha Mahotsav – USA

 • Earthquake Relief Work

 • Anand Brahma Shibir

 • Suvarna Avsar Yogi Sarjan no

 • Hirak Darshan

Brahmajyoti, Yogiji Marg, Mogri 388 345, District - Anand, Gujarat, India

Tel: +91(0)2692 230483 | E-mail: [email protected]